Consol Rodríguez BIography Projects Links
Contact Publications Exhibitions
Projects/2005/1._Welcome to The Show
Details: intervention at L'Aparador, Museum Abelló, Mollet del Vallès, 2005.

REPORTING THE CITY, LONDON SITUATIONS
, text (Eng. tr.) by Mercè Alsina, curator of the cycle 2005-07 at L'Aparador, Museu Abelló

When I wrote to Consol to propose this intervention to her, I was much cheered up by her affirmative answer; but I was still happier when she sent me some images of her recent work and the comments that she was working in a series titled "Personal Geographies and Other Drawings". Why I was so happy is obvious, the project could not be more opportune.
These personal geographies that Consol was executing in London consisted of a set of stories or situations reflected in drawings. It was a series through which to explain the singularity of the city and its concrete time. Though these were unique images, they indicated the development of an action that referred to a greater lapse of time, not only real time but also historical time, contextual time. This work was based on her dealing with a translation of coordinates, temporality and emotivity, all of it inspired somehow, as she herself affirms, by the fragmented maps of Debord. The logic of her cartographies was not as much based on the structure of maps but on the strolling and rambling of the artist, the situations she encountered and the ones necessarily chosen.
It seemed clear that her intervention would consist of this series and in fact it surely had been thus if Consol, in one of her walkabouts, had not arrived to the Car Boot Sales, a kind of second-hand objects street sales dispersed over the territory of London.
In principle it would have had to be a drawing or a group of drawings belonging to the mentioned series, but the singularity of the spaces and their inner dynamics contributed to new elements in an unforeseeable way.
Here the definitive profile for the intervention for L'Aparador was born.
When she realised that the project took a new turn, she focused her search in these spaces denominated Car Boot Sales and began what the Londoners call the route of the Bargain Hunter (to visit them all). Thus a collection of situations appeared with a differentiated treatment, and also a series of objects that were initially represented in the drawings ended up becoming part of the project itself.
Although the drawings still have some characteristics of the original project "Personal Geographies", Consol considered they were giving shape to an independent project and decided to include the objects themselves in her installation. This decision has been key to re-determine the nature of the project, that is going beyond the reality of drawings and objects to become a changing organisation in the style of a singular Car Boot Sale.
"Welcome The Show" is the definitive title for her installation, and alludes to a welcome to an artistic event, as much as it alludes to a collection of objects acquired in the Car Boot Sales and still it is also a welcome to a sort of spectacle including the deals and transactions of goods, the continuity of the show in other places and the changes that this dynamics could comprise, as well as other elements that can appear (publications, for example).
Therefore, be welcome. The Show begins!


REPORTAR L'URBS, SITUACIONS LONDINENQUES, text (Cat.) by Mercè Alsina , curator of the cycle 2005-07 at L'Aparador, Museu Abelló

Quan vaig escriure la Consol per proposar-li aquesta intervenció em va alegrar molt la seva resposta afirmativa, però més encara quan més avall adjuntava unes imatges i em comentava que estava treballant en una sèrie titulada “Personal geographies and other drawings”. El perquè és obvi, l’encaix en el projecte no podia ser més oportú.
Aquestes geografies personals que la Consol estava executant a Londres consistien en un seguit d’històries o situacions plasmades en dibuixos. Es tractava d’una sèrie a través de la qual explicar la singularitat de la ciutat i el seu temps concret. Tot i tractar-se d’imatges úniques, indicaven el desenvolupament d’una acció que remetia a un major espai de temps, i no tan sols de temps real sinó de temps històric, de context. Es tractava doncs d’una traducció de coordenades, de la seva temporalitat i de la seva emotivitat, inspirada d’alguna manera, com ella mateixa afirma, en els mapes fragmentats de Debord. La lògica de les seves cartografies no era tant en l’estructura dels plànols sinó en la del deambular atzarós de l’artista, de les situacions trobades i necessàriament triades.
Semblava clar que la seva intervenció consistiria en aquesta sèrie i de fet segurament hagués estat així si la Consol, en una de les seves sortides, no hagués arribat a les Car Boot Sales, una mena d’encants dispersos sobre el territori de Londres.
En principi hauria d’haver estat un dibuix o un grup de dibuixos més dins la sèrie, però la singularitat dels espais i llur dinàmica interna aportaven de manera imprevisible nous elements.
I aquí va néixer el perfil definitiu de la intervenció per a L’Aparador.
Quan es va adonar que el projecte prenia un nou gir va enfocar la seva recerca en aquests espais anomenats Car Boot Sale i va iniciar el que els londinencs anomenen la ruta del Bargain Hunter (resseguir-los tots). Així van aparèixer una col·lecció de situacions amb un tractament diferenciat i també una sèrie d’objectes que primerament es representaven en els dibuixos i finalment han acabat incorporant-se al projecte.
Si bé els dibuixos conserven algunes característiques del projecte originari “geografies personals”, la Consol va considerar en incorporar els objectes com a tal (no solament representats) que es tractava d’un projecte autònom.
Aquesta decisió ha estat clau per redimensionar el projecte, que està transcendint la realitat de dibuixos i objectes per esdevenir una entitat canviant a l’estil d’una singular Car Boot Sale.
Welcome to The Show, és el títol definitiu per a la seva instal·lació, i al·ludeix tant a una benvinguda a un esdeveniment artístic, com també ho fa a una mostra d’objectes diversos adquirits a les Car Boot Sale i encara també a una mena d’espectacle del qual també en formaran part els tractes de compra-venda d’objectes i la continuïtat de la mostra en altres indrets i els canvis que aquesta dinàmica pugui comportar, així com altres elements que puguin aparèixer (publicacions, per exemple).
Així doncs, sigueu benvinguts. Comença l’espectacle!